1. Организатор на играта:

1.1. „Салвия – ЕТ“ ЕООД с адрес гр.Велико Търново, ул.Васил Левски, №29

2. Период на играта:

     2.1. Instagram - от 08.07.2020 – 19.07.2020 г.

3. Достъп до правилата:

     3.1. Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптеки Салвия www.salvia.bg.

4. Механизъм на участие:

     4.1. Играта на Аптеки Салвия ще бъде публикувана на Facebook, както и на сайта www.salvia.bg.

     4.2. За да участва в играта на Аптеки Салвия, участникът трябва да:

  1. Хареса страницата на @BiotradeBulgaria и Аптеки "Салвия"
  2. Сподели в коментар любимата си дестинация
  3. Отбележи двама свои приятели в коментара си.

5. Теглене на печелившите участници

     5.1. На 20.07.2020г., на случаен принцип ще бъдe изтеглен 1 печеливш измежду всички участници, коментирали в играта на Facebook.

6. Наградата е осигурена от Biotrade:

  • Козметичен комплект на Biotrade:

- 3 бр. Biotrade Odorex Deo спрей

7. Получаване на наградите

     7.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявен на страницата на Аптеки Салвия във Facebook

     7.2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     7.3. Наградите ще бъдат доставени на печелившите безплатно чрез куриерска фирма „Спиди“.

     7.4. Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     7.5. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия участник и подписване на товарителница и протокол от спечелилия участник.

     7.6. При отсъствие на печелившия участник от посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от куриерската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където спечелилият участник може да получи наградата си.

     7.7. Ако победителят не се свърже с организатора на томболата до 10 дни след тегленето на наградите, ще се изтегли нов победител.

     7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8. Обработване на лични данни

     8.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Салвия – ЕТ“ ЕООД“  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите.

     8.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

9. Права и отговорност

     9.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     9.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     9.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

               а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; 

               б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

     9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

     9.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта, обявявайки това на сайта www.salvia.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

     9.6. В играта томбола, нямат право да участват служители на „Салвия – ЕТ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

10. Замяна и преотстъпване на награди

     10.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

11. Други

     11.1. Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.salvia.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.salvia.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

     11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се прекратява.

Играта във Instagram може да видите тук

Product added to wishlist