АВАНОР ТАБЛ. 10МГ Х 30

  Avanor tablets 10 mg. x 30 / Аванор таблeтки 10мг. х 30

  47911
  Наличен
  2,15 лв.
  Хиперхолестеролемия Аторвастатин се прилага като допълнение към диетата за намаляване на повишения общ холестерол (общ-С), LDL-холестерол (LDL-C), аполипопротеин В и триглицеридите при възрастни, юноши и деца на възраст на и над 10 години с първична хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип ІІа или тип IIb съгласно класификацията на Frederickson), ако резултатът от диета и други нефармакологични мерки е незадоволителен. Профилактика на сърдечно-съдови заболявания Профилактика на сърдечно-съдови събития при пациенти, за които е известно, че са с висок риск от първи сърдечно-съдов инцидент, като допълнение за корекция на други рискови фактори.
  Този продукт се купува с рецепта на място в Аптеки "Салвия"

   

  Avanor tablets 10 mg. x 30 / Аванор таблeтки 10мг. х 30

  аторвастатин /atorvastatin

  КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Аванор 10 mg филмирани таблетки Avanor 10 mg film-coated tablets2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg аторвастатин (atorvastatin) като аторвастатин калций.Помощни вещества: Всяка филмирана таблетка 10 mg съдържа 60,84 mg  лактоза монохидрат.3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Филмирана таблетка. 10 mg: бели до почти бели, с форма на капсула филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно означение "93" от едната страна и "7310" от другата страна на таблетката.4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Терапевтични показания: Хиперхолестеролемия; Аторвастатин се прилага като допълнение към диетата за намаляване на холестерол,  аполипопротеин В и триглицеридите при пациенти с хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерози|? или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип Па или класификацията на Егес1епскзоп), ако резултатите от диета и други нефармакологични мерки е незадоволителен.Освен това, аторвастатин е показан за понижаване на общия и ЬОЬ-холестерол при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, като допълнение към друго липидопонижаващо лечение или ако.няма възможност за такова лечение. Профилактика на сърдечно-съдови заболявания Профилактика на сърдечно-съдови събития при пациенти, за които е известно, че са с висок риск от първи сърдечно-съдов инцидент , като допълнение за корекция на други рискови фактори.4.2 Дозировка и начин на приложение: Пациентът трябва да бъде на стандартна понижаваща холестерола диета преди да започне приема на аторвастатин и да продължи да спазва тази диета и по време на лечението. Дозите трябва да се определят индивидуално съобразно изходните стойности на ЬБЬ-холестерола, целта на лечението и отговора от страна на пациента.Обичайната начална доза е 10 mg веднъж дневно. По-нататъшно адаптиране на дозата трябва да се извършва на интервали от 4 седмици или повече. Максималната доза е 80 mg веднъж дневно. Всяка дневна доза аторвастатин се прилага еднократно и може да бъде приемана по всяко време на деня с или без храна.Първична хиперхолестеролемия и смесена хиперлипидемия При повечето пациенти дозата от 10 mg аторвастатин веднъж дневно е достатъчна. Отговор на лечението се наблюдава в рамките на 2 седмици, а максималният терапевтичен отговор обичайно се постига в рамките на 4 седмици от началото на лечението. Ефектът се поддържа по време на дългосрочно лечение.Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия Пациентите трябва да започнат с доза от 10 mg аторвастатин дневно. Дозите трябва да бъдат определяни за всеки пациент и да се коригират на 4-седмични интервали до 40 mg дневно. След това дозата може да се повиши максимум до 80 дневно или да се прилага 40 mg веднъж дневно в комбинация със секвестрант на жлъчни киселини.Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия В клинично изпитване, включващо 64 пациенти е имало 46 с потвърден ЬПЬ-рецепторен статус. Средното намаление на LDL-холестерол за тези 46 пациента е било 21%. Аторвастатин е бил прилаган в дози до 80 дневно.Пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия са получавали аторвастатин в дози от 10 mg до 80 mg дневно.Аторвастатин трябва да се използва като допълнение към друга терапия за понижаване на липидите в кръвта  при тези пациенти, възможност за такова лечение.Профилактика на сърдечно-съдово заболяване При клинично изпитване за първична профилактика е била използвана доза от 10 пи* дневно. По-високите дозировки може да са необходими, за да се достигне ниво на ЬОЬ-холестерол, отговарящо на съвременните клинични ръководства.Дозиране при пациенти с увредена бъбречна функция Бъбречните заболявания не повлияват нито плазмената концентрация, нито ефектите на аторвастатин, затова не се налага корекция на дозата.Дозировка при пациенти с увредена чернодробна функция Аторвастатин трябва да се прилага предпазливо на пациенти с чернодробно увреждане . Приложението му е противопоказано при пациенти с активно чернодробно заболяване Пациенти в старческа възраст Ефикасността и безопасността от употребата в препоръчаните дози при пациенти на възраст над 70 години са подобни на тези при общата популация.Деца и юноши Употребата при деца трябва да се извършва под контрола на специалист. Опитът при деца е ограничен до малка група пациенти (на възраст 4-17 години) с тежки дислипидемии като при хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия. В тази популация препоръчителната начална доза е 10 mg аторвастатин дневно. Все пак ограничен брой от тези пациенти са били лекувани с дози до 80 mg дневно. Дози над 20 mg дневно при други обстоятелства не са били проучвани при пациенти на възраст под 18 години. Безопасността по отношение периода на развитие и съзряване за тази група пациенти не е била оценявана. За перорално приложение.4.3 Противопоказания Аторвастатин е противопоказан при пациенти: със свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества с активно чернодробно заболяване или необяснимо персистиращо повишение на серумните трансаминази, когато повишението е повече от трикратно над горната референтна граница с миопатия по време на бременност и кърмене и при жени с детероден потенциал, които не използват подходящи контрацептиви (вж. точка 4.6).4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Ефекти върху черния дроб Преди започване на лечението или преди повишаване на дозата, трябва да се провеждат изследвания на чернодробната функции. Изследванията трябва да се провеждат и на пациенти, които проявяват симптоми на възможно чернодробно увреждане. Пациенти, при които се наблщдава повишение на трансаминазите, трябва да се наблюдават до нормализиране на стойностите , повишението на трансаминазите е три пъти над горната референтна граница и персистира, приложението на аторвастатин трябва да бъде преустановеноСлед терапия със статини е било съобщавано за умерено повишение (< ЗхГРГ) на серумните трансаминази. Тези промени са се появили скоро след началото на терапията, често са били преходни, не са били придружени от каквито и да е симптоми и не са налагали прекъсване на лечението.Аторвастатин трябва да се използва предпазливо при пациенти, които консумират големи количества алкохол и/или са с анамнеза за чернодробно заболяване.Профилактика на Мозъчен Инсулт чрез Агресивно Понижаване на Нивата на Холестерола (ПМИАПНХ)В един post-hoc анализ на видовете мозъчен инсулт при пациенти без заболяване на коронарните артерии, които скоро са получили инсулт или преходно нарушение на мозъчното кръвоснабдяване, е била установена по-висока честота на хеморагичния инсулт при пациенти започнали лечение с аторвастатин 80 mg в сравнение с плацебо. Повишеният риск е бил специално наблюдаван при пациенти с предшестващ хеморагичен инсулт или лакунарен инфаркт при включване в изпитването. За пациентите с предшестващ хеморагичен инсулт или лакунарен инфаркт, балансът полза/риск за аторвастатин 80 mg не е ясен и потенциалния риск за хеморагичен инсулт трябва внимателно да бъде обмислен преди започване на терапия (вж. точка 5.1).Влияние върху скелетната мускулатура В редки случаи аторвастатин може да повлияе скелетната мускулатура и да предизвика миалгия, миозит и миопатия, които може да прогресират до рабдомиолиза, потенциално животозастрашаващо състояние, характеризиращо се с повишени стойности на СРК (повече от 10 пъти над горната референтна граница), миоглобинемия и миоглобинурия, водещи до бъбречна недостатъчност.Преди започване на лечението Аторвастатин трябва да се предписва внимателно на пациенти с предразполагащи фактори за рабдомиолиза. Нивата на креатин фосфокиназата (СРК) трябва да се определят преди започване на лечението със статини в случаи на: Увреждане на бъбречната функцияХипотиреоидизъм Лична или фамилна анамнеза за наследствени мускулни заболявания Анамнеза за мускулна токсичност свързана с предишна употреба на статини или фибрата Анамнеза за чернодробно заболяване и/или прекомерна употреба на алкохол Пациенти в старческа възраст (над 70 годишна възраст). Необходимостта от подобно изследване трябва да се оценява във връзка с наличието на предиспозиция за рабдомиолиза. В тези случаи трябва внимателно да се прецени риска от лечението спрямо възможните ползи. Препоръчва се внимателно клинично мониториране. Лечение не трябва да се започва, ако стойността на СРК е значително повишена (повече от пет пъти над горната референтна граница). Определяне на креатин фосфокиназата (СРК) /У'[^Шя^ х СРК не трябва да се изследва след физическо натоварване или наличие на^^г>'В^змс^^\, причина за нейното повишаване, тъй като това може да затрудни инт^рйрв^^цШ^\Л%<^> \\ стойностите на СРК са значително повишени (повече от пет пъти над гогжат^ граница), изследването трябва да се повтори след 5 до 7 дни, за да се потвърдя^ре^'По време на лечението На пациента трябва да бъде обяснено колко е важно незабавно да съобщава за мускулна болка, крампи или слабост, особено ако са придружени от отпадналост и повишена температура. Ако тези симптоми се появят по време на лечението с аторвастатин, трябва да се изследва нивото на СРК. В случай на значително повишение (повече от пет пъти над горната референтна граница), лечението трябва да бъде прекъснато. Ако симптомите от страна на мускулите са тежки или предизвикват ежедневен дискомфорт, трябва да се обсъди прекратяване на лечението, дори и ако стойностите на СРК не са повишени повече от пет пъти над горната референтна граница. Ако симптомите изчезнат и СРК се нормализира, може да се обмисли лечение с аторвастатин или други статини в минимална доза и непосредствено наблюдение.Лечението с аторвастатин трябва да бъде преустановено, ако се появи клинично значимо повишаване на стойностите на СРК (повече от 10 пъти над горната референтна граница) или рабдомиолиза, или при съмнение за рабдомиолиза. Рискът от рабдомиолиза се повишава при едновременната употреба на аторвастатин и други лекарствени продукти, които могат да повишат плазмената концентрация на аторвастатин като циклоспорин, еритромицин, кларитромицин, итраконазол, кетоконазол, нефазодон, ниацин, гемфиброзил, други фибрата или HIV-протеазни инхибитори. Рискът от миопатия освен това може да бъде повишен при едновременна употреба на езетимиб. Ако е възможно, трябва да се има предвид алтернативна терапия (невзаимодействаща) вместо тези продукти. В случай че съвместното приложение на тези лекарствени продукти с аторвастатин е необходимо, трябва внимателно да се прецени съотношението полза - риск. При пациенти, получаващи други продукти, които могат да повишат плазмената концентрация на аторвастатин се препоръчва по-ниска начална доза аторвастатин. При терапия с циклоспорин, кларитромицин и итраконазол, трябва да се приложи по-ниска начална доза аторвастатин. Такива пациенти се нуждаят от непосредствено клинично наблюдение (вж. точки 4.3 и 4.5).Интерстициална белодробна болест При някои статитини и особено при продължителна употреба, в изключителни случаи е било докладвано за интерстициална белодробна болест (вж. точка 4.8). Проявите могат да включват диспнея, непродуктивна кашлица и влошаване на общото състояние (отпадналост, загуба на тегло и повишена температура). При съмнение, че пациентът развива интерстициална белодробна болест, терапията със статини трябва да бъде преустановена.При пациенти на възраст под 18 години, ефикасността и безопасността не са били проучвани за период на лечение по-дълъг от 52 седмици и ефектите по отношение на дългосрочните резултати от страна на сърдечно-съдовата система са неизвестни.Ефектите на аторвастатин при деца под 10 годишна възраст и момичета преди настъпване на пубертета, не са били проучвани. Дългосрочните ефекти върху когнитивното развитие, растежа и развитието в пубертета са неизвестни.Пациенти с редки наследствени ензимни дефекти като непоносимост към на галактоза, Lapp- лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат този лекарствен продукт.Производители Teva Pharma, S.L.U., C/C, Испания. TEVA UK Ltd, Обединено кралство. Teva Operations Poland Sp. z o.o., Полша. Merckle GmbH, Германия. Pharmachemie B.V., Нидерландия.
  Няма отзиви
  Product added to wishlist

  Онлайн аптека Салвия изпозлва бисквитки, с цел анализиране на трафика и по - добро функциониране на уеб сайта. Повече информация за начина, по който използваме „бисквитките“ може да видите ТУК!